Wat we doen

Bij In-Finitas behandelen we zowel antieke als hedendaagse schilderijen op doek, hout, hardboard of karton. Ook de conservatie en restauratie van lijsten kan in ons atelier worden uitgevoerd.
Conservatie en restauratie van schilderijen is een multidisciplinair vakgebied in volle ontwikkeling. Naast een uitgebreid inzicht op het vlak van de kunstgeschiedenis, vereist dit ambacht ook een gedegen materiaaltechnische kennis. Een geslaagde restauratie van een kunstobject is het resultaat van een degelijke voorstudie, een zorgvuldige wetenschappelijke analyse en verantwoorde ingrepen. In een eindverslag dient de restaurator de werkzaamheden toe te lichten en te documenteren.

Bij In-Finitas werken we volgens de ethische code van de beroepsgroep en de conventies vastgelegd door het Internationaal studiecentrum tot behoud en restauratie van cultuurgoederen (UNESCO).

Screening

In ons atelier hanteren we een aantal preliminaire onderzoekstechnieken waaronder; observaties met diverse lichtbronnen, microscopische analyses, UV fluorescentie, IR-straling, spot testen en macrofotografie. We verwerven kennis over de gebruikte materialen, de reacties van reinigings-en oplosmiddelen op de vernis-en verflagen, en onderzoeken eventuele vorige interventies.
Indien nodig kan het schilderij voor diepgaander onderzoek worden uitbesteed aan gespecialiseerde laboratoria.

De resultaten van de verschillende onderzoeken, aangevuld met gegevens uit databestanden, worden gebundeld in het restauratierapport .

Enkele voorbeelden van wat er mis kan gaan met een schilderij:

 • kromtrekken van de drager door te grote klimatologische schommelingen
 • verlies van de spanning op het doek
 • barsten van het paneel
 • scheuren of gaatjes in het doek
 • beschadiging door insecten
 • waterschade
 • vervuiling van het beeldvlak
 • vergeling van de vernislaag
 • slijtage van de pigmentlaag
 • beschadiging als gevolg van vorige reinigingen of andere restauraties
 • ontaarding van vullingen, oude retouches of overschilderingen
 • barsten in de pigmentlaag of het optreden van storende craquelures
 • loskomen van pigmentlagen en optreden van lacunes
 • degradatie van de binding tussen dragers of het loskomen van marouflages
 • onaangepaste inlijstingen of montagesystemen
 • afgebroken decoratiestukken in lijsten
 • beschadigingen van verguldingen of kleurlagen op lijsten

Behandeling

Regelmatig nazicht en onderhoud van schilderijen is noodzakelijk voor een goede conservatie en om de waarde van het erfgoed te garanderen. Na een voorbereidend onderzoek kan voor ieder schilderij de beste aanpak worden bepaald.

De interventie kan zich beperken tot een ingreep waarbij een beschadiging gestabiliseerd wordt of tot het heropspannen van canvas.

Een stap verder in de restauratie van een schilderij is bijvoorbeeld het reinigen van het oppervlaktevuil of de gedeeltelijke of gehele verwijdering van vergeelde vernislagen.

Waar wij in de eerste plaats trachten conserverende behandelingen uit te voeren, nodig om de conditie van het schilderij te stabiliseren en verdere degradatie te voorkomen, kunnen ingrijpender restauraties zoals strip-lining, volledige verdoeking of transpositie noodzakelijk zijn wanneer de oorspronkelijke drager te zeer beschadigd is.

Le travail

Chez In-Finitas nous traitons des tableaux anciens, modernes et contemporains sur toile, bois, panneau de fibres ou carton. Notre atelier peut également s’occuper de la conservation et de la restauration de cadres.

La conservation et la restauration des peintures touchent à de nombreuses disciplines en plein développement. En plus d’une connaissance globale en histoire de l’art, cet artisanat exige également une connaissance approfondie des techniques des matériaux. Une restauration réussie d’un objet d’art est le résultat d’une étude approfondie, d’une analyse scientifique minutieuse et d’interventions responsables. Dans le rapport final, le travail de la conservatrice doit être expliqué et documenté.

Chez In-Finitas nous travaillons selon le code de déontologie de la profession et selon les conventions établies par le Centre International d’études pour la préservation et la restauration des biens culturels (UNESCO).

Dépistage

Dans notre atelier, nous utilisons un certain nombre de techniques d’enquête préliminaire, telles que l’observation avec diverses sources de lumière, les analyses microscopiques, la fluorescence aux UV, le rayonnement IR-, des spot tests et la macrophotographie. Nous acquérons des connaissances sur les matériaux utilisés, les réactions des agents et des solvants de nettoyage sur les couches de vernis et de peintures et examinons d’éventuelles interventions précédentes.

Si c’est nécessaire, la peinture peut être envoyée vers des laboratoires externes pour un examen plus approfondi.

Les résultats des différentes enquêtes, complétées par des informations provenant de fichiers de données, sont inclus dans le rapport de la restauration.

Quelques exemples de facteurs de dégradation ou de dégâts visibles sur un tableau :

 • gauchissement du support par grandes fluctuations climatiques
 • perte de tension sur les toiles
 • fissures du panneau
 • fissures ou trous dans la toile
 • dommages causés par les insectes
 • dégâts dus à l’eau
 • dommages à la surface de l’image
 • jaunissement du vernis
 • usure de la couche de pigments
 • dommages dus aux nettoyages précédents ou autres restaurations
 • dégénérescence de remplissages ou de vieilles retouches
 • fissures dans la couche pigmentaire ou apparition de craquelures gênantes
 • relâchement des couches de pigments et apparition de lacunes
 • dégradation de la liaison entre les supports ou décollage de marouflages
 • systèmes de montage inadapté.
 • ornements manquants dans les cadres, dommages des couches de couleur ou des dorures

Traitement

Un contrôle et un traitement régulier des peintures est nécessaire pour une bonne conservation et pour préserver la valeur du patrimoine. Après une étude préliminaire, la meilleure approche pour chaque peinture sera établie. L’intervention peut inclure une opération d’urgence, au cours de laquelle le dommage sera seulement stabilisé.

Une étape supplémentaire dans la restauration d’une peinture est, par exemple, le nettoyage de la saleté de surface, l’ablation partielle ou totale des couches de vernis jaunis ou la remise en tension de la toile.

Nous recherchons en premier lieu les traitements conservateurs, nécessaires afin de stabiliser la condition de la peinture et prévenir une dégradation future. Des restaurations plus sévères telles que le revêtement de bande, le rentoilage ou la transposition peuvent être nécessaires lorsque le support original est fortement détérioré.

What we do

At In-Finitas we treat paintings on canvas, panel, hardboard both antique and modern. Additionally we carry out frame restoration.

Restoration of paintings is a multidiscipline field that includes knowledge of art history, physics, basic chemical reactions and keeping up-to date with new developments. A successful restoration is a result of extensive research, careful scientific analysis and responsible interventions. The techniques and materials should be diligently documented in the accompanying restoration dossier.

At In-Finitas all work follows the ethical code of the profession and abides by the international conventions in the area of cultural heritage preservation set out by UNESCO.

Screening

In our atelier we apply a number of techniques, including microscopic analysis, observation under various light sources, UV fluorescence, macro photography and database search for background information. This together with identification of previous interventions and the reaction of the varnish and paint layer to solvents results in a unique treatment for each painting.

If required, paintings are sent for further investigation to a specialized laboratory.

Historical analysis and other research is compiled into restoration dossiers that are given to the owners to be always kept with the paintings.

What can be wrong with a painting:

 • Warping of the support due to changing temperature and RH
 • Loss of tension of the stretched canvas
 • Split joints in a panel
 • Yellowed varnish and surface dirt
 • Hazy appearance due to deterioration of a varnish layer
 • Mould and insect infestation
 • Water damage
 • Holes and tears
 • Damage due to previous restorations and over cleaning
 • Deteriorated retouches and fillings
 • Separated from each other supports and air bubbles due to a defective marouflage
 • Craquele and loss of paint due to bad adhesion between the paint layer and the support
 • Inadequate framing and mounting systems
 • Broken elements in a frame, loss of gilding and paint

Treatment

In order to preserve art objects for a long period of time regular check up and careful up keep of paintings is necessary. Based on preliminary research the best possible method for conservation can be identified for each painting.

The treatment can be limited to basic conservation aimed at stabilizing the current condition of the painting and preventing any future damage. This can include emergency response due to recent damage. Minor restoration interventions include surface cleaning or partial dilution of the varnish layer and re-stretching of the canvas.

Complete restoration of a painting may consist of strip-lining or re-lining or even a transposition of the paint layer onto a new support.

Over ons

Linda Smismans

Master in Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Brussel (België)

Bachelor in Conservatie en Restauratie van schilderijen, Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht (België)

Liza Leslie

Master in Conservatie en Restauratie van schilderijen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen (België)

Bachelor in Kunstgeschiedenis, York University, Toronto (Canada)

Presentation

Linda Smismans

Master en Histoire de l’Art, Vrije Universiteit Brussel (Belgique)
Bachelor en Conservation et Restauration de tableaux, Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht (Belgique)

Liza Leslie

Master en Conservation et Restauration de tableaux, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen (Belgique)
Bachelor en Histoire de l’Art , York University, Toronto (Canada)

About us

Linda Smismans

Master degree in Art History,Vrije Universiteit Brussel (Belgium)
BA degree in Conservation/Restoration of paintings, Academie Beeldende Kunsten Anderlecht (Belgium)

Liza Leslie

Master degree in Conservation/Restoration of paintings, Koninklijke Academie voor Schone Kunst, Antwerp (Belgium)
BA degree (minor) in Art History, York University, Toronto (Canada)

Contact

Indien u een bestek wenst te laten opmaken voor de conditiebeschrijving en het behandelingsplan van één van uw schilderijen met het oog op een restauratie, kan u ons contacteren via:

Linda Smismans

tel: + 32 (0) 478 45 93 09

Linda.smismans@skynet.be

Liza Leslie

Tel:+32 (0) 472 92 25 47

lizaleslie@hotmail.com

Contact

If you would like us to carry out an assessment of the condition of the painting for possible conservation and restoration please contact us:

Linda Smismans

tel: + 32 (0) 478 45 93 09

Linda.smismans@skynet.be

Liza Leslie

Tel:+32 (0) 472 92 25 47

lizaleslie@hotmail.com

Contact

Si vous souhaitez un devis en vue d'une analyse détaillée et un plan de traitement de l'un de vos tableaux pour une restauration, vous pouvez nous contacter via:

Linda Smismans

tel: + 32 (0) 478 45 93 09

Linda.smismans@skynet.be

Liza Leslie

Tel:+32 (0) 472 92 25 47

lizaleslie@hotmail.com

© 2011 In-finitas - design & development Lotsofdots bvba